Lovgivning

Nedenfor kan du finde de mest centrale lovregler for stofmisbrugs- og alkoholbehandling. Du kan også se, hvordan du klager, hvis du er utilfreds med behandlingen.

Lovgivning Stofområdet

Serviceloven kapitel 18

§ 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.

Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen.

Stk. 3. Indenrigs- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde.

Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1.

Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1.

Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det.

Sundhedsloven kapitel 41

§ 142. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med euforiserende stoffer til stofmisbrugere.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner.

Stk. 3. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser mv., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning.

Klageadgang - stofbehandling

Der er to forskellige områder, du kan klage over. Den sundhedsfaglige og den socialfaglige behandling.

Lovgivning Alkoholområdet

Sundhedslovens kapitel 41

§ 141 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at tilvejebringe tilbud om sundhedsydelser.

Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner.

Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser mv., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning.

Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det.

Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor.

Klageadgang - alkoholbehandling

Efter lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet er der ingen klageadgang for afgørelser truffet om alkoholbehandling efter Sundhedslovens § 141.

Der kan ikke klages over, at der ikke visiteres til en bestemt type af behandling. Det betyder, at hvis en borger ønsker at komme i døgnbehandling, men kommunen træffer afgørelse om, at borgeren skal tilbydes ambulant behandling, er der ikke nogen formel klageadgang for borgeren.

Borgeren kan dog altid klage til ledelsen på Rusmiddelcenter Slagelse over Alkoholbehandlingens serviceniveau, sagsbehandlingstider og personalets optræden.

Klagen skal sendes til Rusmiddelcenter Slagelse, Ingemannsvej 26, 4200 Slagelse.

Der kan klages over den sundhedsfaglige behandling. Klagen skal sendes til Patientombuddet, der behandler klager over den faglige virksomhed i det danske sundhedsvæsen og klager vedrørende patientrettigheder. Klageskema og vejledning findes på Styrelsen for patientsikkerhed hjemmeside.